ایرانی گفت با دستای کوچولوت واسم جغ میزنی که بعدش…